L'activitat del Detectiu Privat a Espanya es troba regulada per la Llei de Seguretat Privada 23/1992, el Reial Decret 2364/1994 de 9 de desembre, Reglament de Seguretat Prvada (RSP) així com el Reial Decret 1123/2001 de 19 d'octubre.

Les competències de l'investigador privat es concreten a l'article 19, apartat 1 de l'esmentada llei, en el qual es detallen les activitats que a sol.licitud de persona física o jurídica portaran a termini, éssent aquestes:

a) L'obtenció i aportació d'informació i proves sobre conductes i fets privats .

b ) La investigació de delictes perseguibles només a instància de part, per encàrrec dels legitimats en el procés penal .

c ) La vigilància no uniformada en recintes firals, hotels, exposicions o àmbits anàlegs .


Complementant l'anterior , l'art. 101.2 del Reglament diu : "als efectes d'aquest article , es consideren conductes o fets privats els que afectin l'àmbit econòmic, laboral, mercantil, financer i en general a la vida personal, familiar, o social exceptuant la que es desenvolupi en els domicilis o en llocs reservats. "


L'habilitació professional del Detectiu Privat ve donada pel Ministeri de l' Interior i Cos Nacional de Policia que, després de la comprovació de l'obtenció dels estudis reglats per la universitat i certificat d'antecedents penals i mèdic, expedeixen la corresponent Llicència Oficial Governativa. El Detectiu Privat habilitat amb la T.I.P. (Targeta d'Identificació Professional) portarà un llibre registre autoritzat per la Direcció General de la Policia on inscriurà tots els casos en què treballi per al seu posterior inspecció per part dels organismes competents al respecte.

 

      Membre del Il.lustre Col.legi de Detectius Privats de Catalunya

      Llicència Ministeri de l'Interior 2.178


Rbla. Jacint Verdaguer, 55 - 08197 Sant Cugat Del Vallès. - Tel.626 872 136 - email: info@blau.cat
© Copyright 2019 - Blau Detectives - Tots els drets reservats.